داوران نوجوان پذیرفته شده

خانم سارا اروانه دواتگر
آقای محمدپارسا اکبری
آقای امیرحسین ایزدی
خانم زهرا آرامی پارچه باف
خانم غزاله بنی طبا
آقای آریا ترک پور
خانم شقایق چیتی
خانم فاطمه حامدیان
آقای امیرعباس خان احمدی
خانم آیدا دادخواه
خانم عارفه دهقانی
خانم مرضیه رحیمی
خانم مینا رحیمی
خانم پرستش رضوانیان
آقای محمد مهدی سیامکی
آقای حمیدرضا سیدی(توانخواه)
خانم زهرا شریعتی
خانم بهار شریفی
آقای سهیل شیروانچی
آقای سپهر صادقی
آقای محمد صالح مرادی
آقای مسیح صرافان
آقای مانی صلواتی
خانم نازنین عشاقی
آقای مهدی علویان
خانم مریم فرزان
آقای شیرین فرهمند(توانخواه)
خانم غزل فلک
آقای محسن کبیری
خانم مریم کریمیان
خانم فرناز کلاهدوز رحیمی
خانم مهشاد کنعانی
خانم سحر مدرسی
خانم محدثه مرادزاده(توانخواه)
آقای محمد امین مشکلانی
خانم مریم موسوی
آقای مبین مومنی
خانم سیده سایه میرخلف
خانم سبا نقوی
خانم مریم نوروزی
آقای آرش وهوشی
آقای محمد صادق یار علیآقای