داوران کودک پذیرفته شده

خانم حورا اروانه دواتگر
آقای فربد اقارب پرست
خانم آرمیتا امینی
آقای مهرزاد انصاری پور
خانم
ساینا ایرانپور
آقای
آرش آرمانفر
خانم ملیکا آقایی
خانم محدثه باقری
آقای سید پویا پاک نژاد
خانم نازنین پورسینا
آقای کیارش حشمتی
آقای
دانیال حورمهر
آقای سپهر دهکردی
خانم هلیا رازی
خانم شیما رسولی
خانم سحر رشیدیانی
خانم آتنا شادمهر
آقای علی شمبوئی ریگ (توانخواه)
آقای محمد صرافان
آقای
رضا طاووسی
آقای نوید طباطباییان نیم آورد
خانم تینا طغیانی
آقای فراز فرهادیه
خانم عسل قدیریان
آقای کیارش کامیابی
آقای محمد امین گلناری
خانم مبینا محققیان
آقای امیر محمد موذنی
خانم سامینا موسوی
آقای رامتین نصر اصفهانی