تاریخچه

جشنواره کودک در 27 دوره برگزاری؛ 15 دوره در شهر اصفهان، 6 دوره در شهر تهران، 4 دوره در شهر همدان و یک دوره در شهر کرمان برگزار شده است.

جشنواره کودک در 27 دوره برگزاری؛ 13 دوره در مهر ماه، 6 دوره در بهمن ماه، 3 دوره در آبان ماه، یک دوره در اردیبهشت ماه، یک دوره در تیر ماه، یک دوره در مرداد ماه و یک دوره در شهریور ماه برگزار شده است.

(برای دیدن اطلاعات هر دوره، بر روی نوشته آن و برای دیدن پوستر هر دوره، بر روی پوستر آن کلیک کنید)

پوستر جشنواره دوره جشنواره تاریخ برگزاری مدت برگزاری شهر محل برگزاری

بیست و هفتمین دوره
15-17 مهرماه 1392 5 روز اصفهان

بیست و ششمین دوره
۱۷-۲۱ مهرماه ۱۳۹۱ ۵ روز اصفهان

بیست و پنجمین دوره
۲۳-۲۷ آبان ماه ۱۳۹۰ ۵ روز اصفهان


بیست و چهارمین دوره
۱۶-۲۰ مهر ماه ۱۳۸۹ ۵ روز همدان

بیست و سومین دوره
۱۱-۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۸ ۵ روز همدان

بیست و دومین دوره
۱-۵ تیر ماه ۱۳۸۷ ۵ روز همدان

بیست و یکمین دوره
۱۰-۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ ۵ روز همدان

بیستمین دوره
۷-۱۲ مهر ماه ۱۳۸۴ ۶ روز اصفهان

نوزدهمین دوره
۱۲-۱۷ مهر ماه ۱۳۸۳ ۶ روز اصفهان

هجدهمین دوره
۱۰-۱۶ مهر ماه ۱۳۸۲ ۷ روز اصفهان

هفدهمین دوره
۱۶-۲۲ مهر ماه ۱۳۸۱ ۷ روز اصفهان

شانزدهمین دوره
۱۶-۱۹ مهر ماه ۱۳۸۰ ۴ روز اصفهان

پانزدهمین دوره
۲۳-۲۹ مهر ماه ۱۳۷۹ ۷ روز اصفهان

چهاردهمین دوره
۲۴-۳۰ مهر ماه ۱۳۷۸ ۷ روز اصفهان

سیزدهمین دوره
۱۲-۱۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ ۵ روز تهران

دوازدهمین دوره
۱۴-۲۰ مهر ماه ۱۳۷۵ ۷ روز کرمان

یازدهمین دوره
۸-۱۴ مهر ماه ۱۳۷۴ ۷ روز اصفهان

دهمین دوره
۲۱-۲۷ آبان ماه ۱۳۷۳
۷ روز اصفهان

نهمین دوره
۲۰-۲۶ شهریور ماه ۱۳۷۲
۷ روز اصفهان

هشتمین دوره
۱۱-۱۷ مهر ماه ۱۳۷۱
۷ روز اصفهان

هفتمین دوره
۱۴-۲۰ مهر ماه ۱۳۷۰
۷ روز
اصفهان

ششمین دوره
۱۳-۲۰ آبان ماه ۱۳۶۹ ۸ روز اصفهان

پنجمین دوره
۱۲-۲۲ بهمن ماه ۱۳۶۸ ۱۰روز همراه فجر تهران

چهارمین دوره
۱۲-۲۲ بهمن ماه ۱۳۶۴ ۱۰روز همراه فجر تهران

سومین دوره
۱۲-۲۲ بهمن ماه ۱۳۶۳ ۱۰روز همراه فجر تهران

دومین دوره
۱۲-۲۲ بهمن ماه ۱۳۶۲ ۱۰روز همراه فجر تهران

اولین دوره
۱۲-۲۲ بهمن ماه ۱۳۶۱ ۱۰روز همراه فجر تهران

(برای دیدن اطلاعات هر دوره، بر روی نوشته آن و برای دیدن پوستر هر دوره، بر روی پوستر آن کلیک کنید.)