برگ نخست تاریخچه
تاریخچه چاپ نامه الکترونیک

جشنواره کودک در 25 دوره برگزاری؛ 14 دوره در شهر اصفهان، 6 دوره در شهر تهران، 4 دوره در شهر همدان و یک دوره در شهر کرمان برگزار شده است.

جشنواره کودک در 25 دوره برگزاری؛ 12 دوره در مهر ماه، 6 دوره در بهمن ماه، 3 دوره در آبان ماه، یک دوره در اردیبهشت ماه، یک دوره در تیر ماه، یک دوره در مرداد ماه و یک دوره در شهریور ماه برگزار شده است.

 

پوستر جشنواره دوره جشنواره تاریخ برگزاری مدت برگزاری شهر محل برگزاری
بیست و پنجمین دوره ۲۳-۲۷ آبان ماه ۱۳۹۰ ۵ روز اصفهان
بیست و چهارمین دوره ۱۶-۲۰ مهر ماه ۱۳۸۹ ۵ روز همدان
بیست و سومین دوره ۱۱-۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۸ ۵ روز همدان
بیست و دومین دوره ۱-۵ تیر ماه ۱۳۸۷ ۵ روز همدان
بیست و یکمین دوره ۱۰-۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ ۵ روز همدان
بیستمین دوره ۷-۱۲ مهر ماه ۱۳۸۴ ۶ روز اصفهان
نوزدهمین دوره ۱۲-۱۷ مهر ماه ۱۳۸۳ ۶ روز اصفهان
هجدهمین دوره ۱۰-۱۶ مهر ماه ۱۳۸۲ ۷ روز اصفهان
هفدهمین دوره ۱۶-۲۲ مهر ماه ۱۳۸۱ ۷ روز اصفهان
شانزدهمین دوره ۱۶-۱۹ مهر ماه ۱۳۸۰ ۴ روز اصفهان
پانزدهمین دوره ۲۳-۲۹ مهر ماه ۱۳۷۹ ۷ روز اصفهان
چهاردهمین دوره ۲۴-۳۰ مهر ماه ۱۳۷۸ ۷ روز اصفهان
سیزدهمین دوره ۱۲-۱۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ ۵ روز تهران
دوازدهمین دوره ۱۴-۲۰ مهر ماه ۱۳۷۵ ۷ روز کرمان
یازدهمین دوره ۸-۱۴ مهر ماه ۱۳۷۴ ۷ روز اصفهان
دهمین دوره ۲۱-۲۷ آبان ماه ۱۳۷۳
۷ روز اصفهان
نهمین دوره ۲۰-۲۶ شهریور ماه ۱۳۷۲
۷ روز اصفهان
هشتمین دوره ۱۱-۱۷ مهر ماه ۱۳۷۱
۷ روز اصفهان
هفتمین دوره ۱۴-۲۰ مهر ماه ۱۳۷۰
۷ روز
اصفهان
ششمین دوره ۱۳-۲۰ آبان ماه ۱۳۶۹ ۸ روز اصفهان
پنجمین دوره ۱۲-۲۲ بهمن ماه ۱۳۶۸ ۱۰روز همراه فجر تهران
چهارمین دوره ۱۲-۲۲ بهمن ماه ۱۳۶۴ ۱۰روز همراه فجر تهران
سومین دوره ۱۲-۲۲ بهمن ماه ۱۳۶۳ ۱۰روز همراه فجر تهران
دومین دوره ۱۲-۲۲ بهمن ماه ۱۳۶۲ ۱۰روز همراه فجر تهران
اولین دوره ۱۲-۲۲ بهمن ماه ۱۳۶۱ ۱۰روز همراه فجر تهران
شنبه 07 مرداد 1391 ساعت 12:20 بازدیدها: 818